دوره های آموزشی در حال برگزاری شرکت پرشین ترامند

 

مدیریت بحران و راه های مقابله با آن................................................................................  اطلاعات تکمیلی  

 

هنرگوش دادن موثر ........................................................................................................  اطلاعات تکمیلی  

 

فن بیان، جادوی کلام، هنر سخنوری..................................................................................  اطلاعات تکمیلی  

 

اصول و فنون مذاکره .......................................................................................................  اطلاعات تکمیلی  

 

طراحی خطوط هیدرولیکی (piping) با استفاده از نرم افزار pipenet .......................................  اطلاعات تکمیلی  

 

طراحی خطوط هیدرولیکی (piping) با استفاده از نرم افزار  cadworx plant............................  اطلاعات تکمیلی