دکترای علوم استراتژیک از دانشگاه تهران

دکترای کاربردی درهوا فضا وهوانوردی از آمریکا (ut)

متخصص علوم جامعه شناسی واجتماعی از آمریکا (ut)

متخصص  مشاوره  در زمینه مدیریت و خانواده و.....ودارای نشان دانش

 

سوابق کاری:

عضو هیأت علمی وزارت علوم و تحقیقات و فناوری

استاد و مدرس دانشگاه های سراسری و آزاد کشور

عضوهیأت مدیره مرکز آموزش بازرگانی استان سمنان

عضوهیأت مدیره  مؤسسه آموزش عالی غیر انتفاعی صالحان

مسئول آموزش علمی ومدیریت هوایی دانشگاه فرماندهی و ستاداجا

جانشین رئیس دانشکده دفاع ملی دانشگاه علوم استراتژیک

معاون آموزشی دانشگاه شهید ستاری

مسلط به زبان انگلیسی در امور بازرگانی ، اجتماعی، فرهنگی ، اقتصادی و مدیریت کلان

 

مدرس دوره های:

مدیریت بحران- ارتباطات موثر-مبانی سازمان و مدیریت-سیستم اطلاعاتی مدیریت-فنون تجزیه و تحلیل سیستم ها-مدیریت منابع انسانی پیشرفته-روش تحقیقکارآفرینی-مدیریت سازمان های پیچیده از دیدگاه استراتژیک-کارآفرینی در بستر فناوری اطلاعات- حقوق و مقررات مدنی- قوانین و مقررات گمرکی 1، 2 ،4 حقوق تجارت مالیه بین المللی- قوانین و مقررات حقوقی جهانگردیمدیریت استراتژیک جهانگردی   )تهیه و تدوین خط مشی سازمان های جهانگردی- ازمان ها و نهاد های جهانگردی- مدیریت ارتباطات-کاربرد های فناوری اطلاعات-گزارش نویسی وگردشکار ونامه نگاری(نگارشات)- روش های برقراری ارتباطات تلفنیارتباطات اثر بخش- اصول و فنون مذاکره -مدیریت بازاریابی وتبلیغات داخلی و خارجی- مدیریت ارتباط موثربا روسا وکارکنان ومشتریان و...