دکتریدررشتهاقتصاددانشگاهپوترامالزی

کارشناسیارشددررشتهاقتصادمالیدانشگاهپوترامالزی

کارشناسیدررشتهمدیریتدانشگاهاصفهان

عضوتیمسرمقالهنویسان روزنامهدنیایاقتصاد

کارشناساقتصادیدربرنامههایتلویزیونیصداوسیما

شرکتکارگزاریپیشگامانبهپرور

طراحیواجرایوبسایتهمسهم)تحلیلمالیوشبکهاجتماعیبورس(

مدیریتانرژیشهرکعلمیتحقیقاتیاصفهانمدیرپروژهسامانههوشمند

مسوولواحدفناوریسامانههایهوشمنداقتصادی شهرکعلمیتحقیقاتیاصفهان

مدیراجراییطرح"کارآفرینیوچرخشمغزها" درمالزی

داورتخصصیجشنوارهفنآفرینیشیخبهایی

مشاورهفتهنامهتجارتفرداوسایرنشریاتاقتصادی

مسوولهستهکارآفرینیمدیریتمصرفانرژیشهرکعلمیتحقیقاتیاصفهان مشاور

موسس و مشاورموسسهوآموزشگاهکامپیوترصباسیستم

 

مدرس دوره های اصول و فنون مذاکره- طرح تجاری(business plan)، آشنایی با انواع قرار دادها و ثبت آن، خودآگاهی اقتصادی، انتخاب، قضاوت و تصمیم گیری اقتصادی، ایده و فرصت