کارشناس ارشد مهندسی مکانیک، گرایش طراحی جامدات، دانشکده فنی دانشگاه تهران

کارشناس مهندسی مکانیک، گرایش حرارت و سیالات، دانشکده فنی دانشگاه تهران

 

سوابق اجرایی:

طراحی سیستم های لوله کشی (Piping)صنعتی در زمینه های تأسیسات نیروگاهی، سیستم های تولید آب صنعتی، سیستم های تصفیه آب و فاضلاب صنعتی (روغنی، شیمیایی و انسانی)

طراحی جانمایی سیستم ها و تجهیزات

تهیه نقشه های بارگذاری تجهیزات و نیازهای لوله کشی و جانمایی تجهیزات جهت طراحی ساختمانی

تهیه مدارک عمومی و اجرایی واحد Piping

انجام محاسبات هیدرولیکی خطوط لوله و سیستم های لوله کشی

تهیه پروفیل هیدرولیکی خطوط لوله انتقال ثقلی سیالات

تحلیل تنش سیستم های لوله کشی

محاسبات مخازن تحت فشار

تهیه نقشه های ساخت مخازن تحت فشار

تهیه برگه مشخصات فنی تجهیزات ثابت و دوار

محاسبات سیستم های آب و فوم اطفاء حریق (هیدرانت و پاشنده های آب و فوم و...)

تهیه مدارک بازرسی تجهیزات ثابت و دوار و خطوط لوله

تهیه اسناد خرید تجهیزات ثابت و دوار و سیستم های لوله کشی

بررسی پیشنهادات فنی خرید تجهیزات ثابت و دوار و سیستم های لوله کشی

 

مدرس دوره های صنعتی ( طراحی هیدرولیکی خطوط لوله کشی با استفاده از نرم افزارهای جدید)